strona startowa

Statut Stowarzyszenia Lepsze Grajewo

Rozdział I Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla promocji Grajewa, aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej.
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Grajewo. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II Cele i środki działania

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

– reprezentacja i obrona interesów ogólnych i jednostkowych mieszkańców miasta Grajewa wobec organów samorządowych w sprawach, swoją materią obejmujących co najmniej jeden z pozostałych celów stowarzyszenia – budowa alternatywnego planu rozwoju miasta – promowanie postaw obywatelskich mieszkańców Grajewa – poszerzenie świadomości i wiedzy mieszkańców Grajewa na temat mechanizmów działania władz samorządowych – upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich – kształtowanie właściwych postaw i wysokiego poziomu etycznego władz samorządowych oraz reagowania w razie rażącego niedopełniania przez nie obowiązków ustawowych – wspieranie inicjatyw i organizowanie akcji mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Grajewa – integracja członków stowarzyszenia i mieszkańców Grajewa – upowszechnianie wiedzy o Grajewie oraz promocja miasta Grajewa w ogólnodostępnych mediach

 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

– współpracę z władzami samorządowymi i stosownymi organami państwowymi, dążącą do poprawy jakości życia społeczności lokalnej poprzez mediacje, interwencje, jak też akcje wyrażania sprzeciwu przyjmujące wszelkie dostępne prawem formy – utworzenie internetowego forum swobodnej wymiany poglądów oraz współpracę z osobami i instytucjami działającymi zgodnie ze statutowym interesem Stowarzyszenia – działalność szkoleniową, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji zarówno dla członków Stowarzyszenia, jak i wszystkich innych podmiotów zainteresowanych jego działalnością ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców miasta Grajewa – organizację i nadzór (po uzyskaniu zgody i pełnomocnictw stosownych organów) imprez pro-społecznych, w szczególności: kulturalno-rozrywkowych, sportowo-rekreacyjnych, festiwali, przeglądów, itp. – pozyskiwanie funduszy na cele statutowe poprzez: prowadzenie działalności gospodarczej, wyszukiwanie sponsorów i przyjmowanie darowizn oraz doraźnej pomocy finansowej od wszystkich osób prawnych i fizycznych przy poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa – prowadzenie serwisu internetowego Stowarzyszenia /www.lepszegrajewo.pl /o mieście Grajewo, jego historii i dniu dzisiejszym, promowanie wydawnictw informacyjnych, popularno – naukowych upowszechniających wiedzę o Grajewie jak też podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów organizacji
 

Rozdział III Członkowie – prawa i obowiązki

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych, b) wspierających, c) honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a) złoży deklarację członkowską na piśmie, b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 6. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, c) regularnego opłacania składek. 11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 14. Utrata członkostwa następuje na skutek: a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, b) wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
 • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
 

Rozdział IV Władze stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków, b) Zarząd, c) Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja władz.

a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, b) uchwalania zmian statutu, c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, f) uchwalanie budżetu, g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia. 10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz. 11. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków. 12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 13. Do kompetencji Zarządu należą: a) realizacja celów Stowarzyszenia, b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, c) sporządzanie planów pracy i budżetu, d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, h) przyjmowanie i skreślanie członków. 14. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. 16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: a) kontrolowanie działalności Zarządu, b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków, c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu, d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków. 17. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 

Rozdział V Majątek i fundusze

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich, b) darowizn, spadków, zapisów, c) dotacji i ofiarności publicznej.

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.